Przemysł

00
Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich

Cykliczne pomiary deformacji terenu, osiadań budowli, ruchów wałów zbiorników wodnych składowisk popiołu, skarp. Pomiary odkształceń powierzchni II’go stopnia (chłodnie kominowe, kominy, zbiorniki na wodę, gaz, mazut itp.)

Pomiary geometrii obiektów inżynierskich

Pomiary parametrów geometrycznych budynków, konstrukcji stalowych, maszyn, rurociągów, suwnic itp. w odniesieniu do obowiązujących norm.Pomiary powierzchni IIgo stopnia (chłodnie kominowe, kominy, zbiorniki na wodę, gaz, mazut itp.)

Numeryczne modele terenu i pomiary objętości

Pomiary i obliczenia mające na celu wyznaczenie masy zapasów paliw (węgiel, biomasa), materiałów sypkich, kruszyw, mas ziemnych itp. Pomiary objętości metodą tachimetryczną lub fotogrametryczną (lotnicza lub z masztu). Pomiary gęstości (objętościowej lub nasypowej) metodą skrzyniową lub odwiertów.

Kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie prac geodezyjnych

Dostarczenie map na potrzeby wstępnych studiów projektowych. Dostarczenie map do warunków zabudowy, map do celów projektowych. Obsługa budowy – tyczenie projektowanych obiektów w terenie oraz bieżąca kontrola geometrii…

ZZ
Zlecenia nietypowe

Pomiary, których nie da się jednoznacznie zaklasyfikować do powszechnie znanych kategorii. Wiąże się to najczęściej z zaprojektowaniem nowej technologii pomiaru, użycia nietypowych instrumentów pomiarowych. Dla takiego zlecenia obliczamy niepewność pomiarową a priori tak aby dokładności uzyskanych wyników spełniały wymagania zleceniodawcy.