Rodo

Informacja GEOPOMIAR S.C. J. Gołka, J. Haliński dla Kontrahentów, ich pracowników oraz współpracowników.

Zgodnie z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora danych przepisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016, informujemy:

Administratorem danych osobowych jest GEOPOMIAR S.C. J. Gołka, J. Haliński (zwany dalej GEOPOMIAR)

Dane kontaktowe Administratora:

GEOPOMIAR S.C. J. Gołka, J. Haliński

ul. Strzechy 2

43-190 Mikołów

e-mail: geopomiar.mikolow@gmail.com

tel./fax: +48 32 3243737

 1. Przetwarzanie danych pracowników lub współpracowników Kontrahenta GEOPOMIAR:
 1. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe takie jak: 
 • dane identyfikujące – imię i nazwisko, 
 • dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu, 
 • dane dotyczące wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u Kontrahenta lub współpracy z Kontrahentem GEOPOMIAR. (np. nazwa firmy, zajmowane stanowisko, uprawnienia zawodowe, wizerunek w związku z wystawieniem karty dostępu),
 1. Państwa dane osobowe zostały nam udostępnione przez Państwa pracodawcę, osobę lub firmę, z którą Państwo współpracujecie, dalej „Kontrahent GEOPOMIAR.” w związku z zawieraniem z nami umowy, w tym także udziałem kontrahenta w procesie zbierania ofert lub innym trybie zawierania umów lub wyłaniania kontrahentów, jak również wykonywaniem przez Kontrahenta GEOPOMIAR. (w tym także jako podwykonawca) umowy zawartej z GEOPOMIAR.
 2. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu: 
 • zawarcia, wykonywania i monitorowania realizacji Umowy, której stroną jest Kontrahent GEOPOMIAR, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy przez okres wykonywania umowy (podst. prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – czyli realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania umowy z Kontrahentem GEOPOMIAR. 
 • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową];.
 • tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w pkt c) i d) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – czyli realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej. 
 1. Przetwarzanie danych Kontrahenta GEOPOMIAR będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej:

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

  1. Zawierania z nami umowy, w tym także w związku z Państwa udziałem w procesie zbierania ofert lub innym trybie związanym z zawieraniem umów lub wyłaniania kontrahentów, jak również wykonania i monitorowania realizacji umowy, którą zawarli Państwo z nami oraz przez okres wykonywania umowy [art. 6 ust. 1 lut b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy].
  2. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa].
  3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową].
  4. weryfikacji wiarygodności kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk (prawnych, finansowych, wizerunkowych i reputacyjnych) przed zawarciem umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania umowy, lub rozszerzeniu zakresu umowy.
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych. Prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych.
  2. Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe. 
  3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane; 
 • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania; 
 • przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem; 
 • musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.
  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach: 
   • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy; 
   • jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; 
   • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń; 
   • jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. 
  1. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. 
 1. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji lub skorzystania z wymienionych wyżej praw, prosimy o kontakt:

korespondencyjnie: GEOPOMIAR S.C. J. Gołka, J. Haliński, ul. Strzechy 2, 43190 Mikołów

mailowo: geopomiar.mikolow@gmail.com

telefonicznie: +48 32 3243737

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, którym jesteśmy prawnie zobligowani je przekazywać, a także podmioty, które świadczą dla nas usługi, w których podanie danych osobowych jest konieczne (np. obsługa księgowa, doradztwo, transport, poczta, przesyłki).