Pomiar pionowości i pomiar suwnic

Budowle wysmukłe to takie, których wysokość jest kilkukrotnie większa od szerokości, czyli wszelkiego rodzaju wieże, maszty, kominy, chłodnie przemysłowe i nie tylko. Jednym z najważniejszych warunków geometrycznych, jakie muszą spełniać budowle wysmukłe, jest pionowość na osi. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie wykluczają bezpieczeństwo konstrukcji i uniemożliwiają prawidłową eksploatację budowli.

Dla określenia pionowości obiektów wykonywane są precyzyjne pomiary geodezyjne. Przeprowadza się je w trakcie prac budowlanych, po ich zakończeniu, jak również w trakcie eksploatacji budowli, dla oceny ewentualnych odstępstw, do których mogło dojść pod wpływem działania czynników mechanicznych i fizykochemicznych. Do czynników mechanicznych mogących wpływać na pionowość obiektów wysmukłych zaliczamy między innymi ciężar własny budowli, odkształcanie podłoża czy też działanie wiatru. Wśród czynników fizykochemicznych należy wymienić między innymi starzenie się materiału.

Pomiary pionowości obiektów wysmukłych są najczęściej wykonywane za pomocą tachimetrów, dalmierzy bezlustrowych, a także naziemnych skanerów laserowych. Pomiar geodezyjny pozwala ocenić położenie obiektu względem osi pionowej i zweryfikować wszelkie odstępstwa.

Pomiar pionowości obiektów wysmukłych

Firma Geopomiar wykonuje pomiary pionowości budowli wysmukłych w oparciu o nowoczesne i wysoce dokładne techniki geodezyjne. W codziennej pracy korzystamy z dokładnego sprzętu oraz niezawodnych, wiarygodnych metod. Wykonujemy pomiary pionowości kominów, wież stalowych, masztów antenowych, masztów farm wiatrowych, chłodni przemysłowych, wież strunobetonowych, słupów linii elektroenergetycznych i innych obiektów wysmukłych. Po wykonaniu pomiarów i dokonaniu analizy wyników, dostarczamy pełną dokumentację techniczną zawierającą wszystkie niezbędne informacje.

Pomiar pionowości szybu windowego

Jednym z ważnych elementów geodezyjnej obsługi inwestycji jest pomiar elementów pionowych wykonywany w trakcie budowy lub już po jej zakończeniu. Pionowanie konstrukcji należy do grupy pomiarów kontrolnych, które mają na celu ocenę bezpieczeństwa i stanu technicznego obiektów budowlanych. W budynkach wyposażonych w windę niezbędną czynnością jest pomiar pionowości szybu windowego.

Wykorzystanie specjalistycznych metod geodezyjnych pozwala na dokonanie precyzyjnego pomiaru geometrii obiektu. Pomiar pionowości wykonuje się z wykorzystaniem nowoczesnych tachimetrów elektronicznych, które dostarczają precyzyjnych informacji. Stosowane w pomiarach urządzenia i techniki geodezyjne dostarczają w szybki sposób bardzo dokładnych informacji na temat pionowości ściany budynku, ale również np. filarów mostów czy wiaduktów.

Pomiar pionowości szybów jest najczęściej wykonywany na punktach kontrolnych zwanych reperami. Są to trwałe elementy osnowy wysokościowej o określonej rzędnej wysokościowej, stanowiące punktu odniesienia przy określeniu pionowości konstrukcji.

Właściwy wybór reperów pozwala na uzyskanie wiarygodnych informacji o badanym obiekcie. Określenie położenia wybranych punktów na ścianie budynku jest podstawą do pomiaru jego pionowości.

Pomiar pionowości słupów

Elementy pionowe w konstrukcjach budynków, mostów, wiaduktów i innych obiektów takie jak ściany i filary podlegają kontroli, która pozwala określić ich prawidłowe wykonanie oraz stan techniczny budowli. Pionowanie konstrukcji jest wykonywane w trakcie budowy lub po jej zakończeniu, dla oceny bezpieczeństwa danej konstrukcji.

Pomiary pionowości słupów są najczęściej wykonywane podczas robót ziemnych i fundamentów hal przemysłowych i budynków z elementów prefabrykowanych. W trakcie montażu hal przemysłowych zachodzi potrzeba ustawienia słupów na fundamencie w taki sposób, żeby górne powierzchnie znalazły się na poziomie projektowanej rzędnej. Dla spełnienia tego warunku ustawiane słupy są kontrolowane metodą niwelacji. Firma Geopomiar wykonuje kompleksowe pomiary w trakcie przeprowadzanych prac, w tym pomiar pionowości konstrukcji wsporczych, słupów i masztów, w oparciu o dokładne metody geodezyjne.

Nowoczesny sprzęt oraz precyzyjne techniki geodezyjne pozwalają nam na wykonywanie wiarygodnych pomiarów geometrii obiektów, w tym na weryfikację pionowości poszczególnych elementów konstrukcji. Pomiary są oparte na obserwacji punktów kontrolnych Kolejnym ważnym etapem po wykonaniu pomiarów jest ich właściwa interpretacja, której dokonują nasi doświadczeni geodeci.

Firma Geopomiar wykonuje pomiar pionowości slupów. Przeprowadzamy pomiary na etapie budowy oraz po jej zakończeniu. Po zakończeniu badania przygotowujemy szczegółowa dokumentację techniczną zawierającą wszystkie uzyskane informacje niezbędne do oceny stanu danego obiektu.

Pomiar pionowości komina przemysłowego

Kominy przemysłowe są zaliczane do tzw. budowli wieżowych (wysmukłych), czyli takich, których wysokość wielokrotnie (najczęściej co najmniej 5-krotnie) przewyższa maksymalną szerokość. Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu, niezbędna jest kompleksowa kontrola geodezyjna pod kątem usytuowania i geometrii budowli. Podstawowym warunkiem, który muszą spełniać budowle wieżowe, w tym kominy przemysłowe, jest prostoliniowość i pionowość osi geometrycznej. Zgodnie przepisami określanymi przez Prawo budowlane, wszystkie obiekty tego rodzaju podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu budowy – inwentaryzacji geodezyjnej.

Kominem przemysłowym nazywamy wysoką pionową budowlę, która zawiera przynajmniej najmniej jeden przewód przeznaczony do odprowadzania produktów spalania paliw bądź zużytego

powietrza do wyższych warstw atmosfery. Obsługa geodezyjna komina podczas wznoszenia obiektu obejmuje badanie oraz realizację pionowego kierunku osi komina, a także ocenę poprawności kształtu bryły i kontrolę grubości ścian. Pomiar pionowości komina jest wykonywany przy użyciu precyzyjnego sprzętu i jest zakończony sporządzeniem niezbędnej dokumentacji.

Firma Geopomiar wykona dla Państwa pomiar pionowości komina przemysłowego w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Dzięki dużemu doświadczeniu w branży geodezyjnej, dostarczamy usługi na najwyższym poziomie. Oferujemy terminową realizację zleceń oraz profesjonalną obsługę.

Pomiar pionowości wieży

Wieże są inżynierskimi konstrukcjami o przestrzennym ustroju szkieletowym, gdzie możemy zaobserwować bardzo dużą różnicę pomiędzy wymiarem poprzecznym a jego wysokością. Budowa wież wymaga wielkiej precyzji oraz zastosowania najwyższej jakości elementów, które nie zawiodą. Nawet najmniejszy błąd czy zaniedbanie. odciska swoje piętno na całej konstrukcji. Dla bezpieczeństwa wieży jako konstrukcji, trzeba analizować stan techniczny niemal wszystkich elementów, a także geometrię konstrukcji, która ulega odkształceniu w czasie.

Obowiązkowym badaniem dla wież, jest pomiar wychylenia jej osi od pionu, mierzony na konkretnych wysokościach. Sam pomiar pionowości dla wież jest najczęściej niewystarczający. Pomija się tutaj niezwykle istotny czynnik, jakim jest skręcenie budowli wokół własnej osi. Dlatego popełnieniem błędu w badaniu jest wykonanie wyłącznie pomiaru geometrii wieży tylko do wyznaczenia wychylenia jej osi, bez bardzo ważnego zmierzenia kształtu przestrzennego wybranych krawężników. Pomiar pionowości wieży powinien dotyczyć również poziomych przekrojów budowli na wybranych jej wysokościach.

Pomiar suwnic

Spełnienie określonych warunków geometrycznych jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji suwnicy. Osie szyn suwnic muszą być prostoliniowe i równoległe do siebie, umieszczone w płaszczyźnie poziomej w odległości ustalonej w projekcie, a także ułożone w odpowiedniej odległości od elementów konstrukcji hali. W ocenie geometrii suwnic wykorzystywane są pomiary użyciu teodolitu, realizowane przez firmy geodezyjne.

Pomiar suwnic obejmuje badania wymiarów szyny dźwignicowej, różnic wysokości główek szyn oraz określenie pochylenia poprzecznego szyn. Wykonywany jest także pomiar krzywizny powierzchni tocznej szyny i krzywizny osi szyny, pomiar odchyleń szyn od osi w płaszczyznach pionowej i poziomej na całej długości szyny, jak również pomiar wzajemnego przesunięcia w pionie styku sąsiednich odcinków szyn.

Precyzyjny pomiar suwnic zapewnia bezpieczne wykorzystywanie urządzeń, prawidłowe działanie oraz ekonomiczną eksploatację suwnicy. Suwnica o odpowiedniej geometrii nie generuje dodatkowych kosztów związanych z szybszym zużyciem kół, szyn czy łożysk.

Geopomiar realizuje pomiar suwnic, czyli badania geodezyjne geometrii suwnicy. Pomiary są wykonywane w stosunku do aktualnie obowiązujących norm. Usługi realizowane przez nasz doświadczony zespół umożliwiają monitorowanie stanu maszyn oraz zapewniają ich bezpieczne użytkowanie. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod pomiarowych zapewniamy precyzyjną ocenę stanu torowiska i elementów konstrukcyjnych suwnicy.

W celu umówienia się na pomiar suwnicy, zapraszamy do wypełnienia formularza w zakładce „kontakt”. Można również kontaktować się z nami telefonicznie i mailowo lub odwiedzić nas osobiście w jednym z oddziałów. Po wykonaniu pomiaru dostarczamy pełną dokumentację.