Geodezyjne pomiary przemieszczeń
i odkształceń obiektów inżynierskich

00

Cykliczne pomiary deformacji terenu, osiadań budowli, ruchów wałów zbiorników wodnych składowisk popiołu, skarp

  • Pomiary odkształceń powierzchni II’go stopnia (chłodnie kominowe, kominy, zbiorniki na wodę, gaz, mazut itp.)
  • Pomiary ruchów urządzeń (rurociągi parowe, turbiny, zbiorniki) wywołanych temperaturą, ciśnieniem, obciążeniem mechanicznym.
  • Pomiary pionowości (maszty, budynki wielopiętrowe, kominy przemysłowe).
  • Pomiary prostoliniowości (jezdnie podsuwnicowe, torowiska, ciągi technologiczne).

Geodezyjne pomiary przemieszczeń

Wszystkie budowle wzniesione przez człowieka ulegają procesom zmiany swojej geometrii oraz położenia względem otoczenia. Drapacze chmur osiadają i odchylają się od pionu pod wpływem wiatru i promieni słońca, przęsła mostów uginają się i przesuwają, rurociągi przemieszczają się pod wpływem zmian temperatury mediów, które transportują. Niezależnie od tego, czy zmiany te zostały przewidziane i uwzględnione w procesie projektowym, czy też następują w sposób spontaniczny i nieprzewidziany, należy je monitorować, aby zapewnić bezpieczną eksploatację i z wyprzedzeniem wykryć nadchodzące niebezpieczeństwo. W tym celu z pomocą przychodzą okresowe pomiary przemieszczeń.

Co oferują metody geodezyjne?

Jednymi z najczęściej wykorzystywanych metod monitoringu budowli są geodezyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń. Metody geodezyjne umożliwiają rejestrowanie zmian geometrii dużych obiektów z dokładnością dziesiątych części milimetra. Najczęściej pomiar przemieszczeń realizowany jest poprzez wykonywanie cyklicznych pomiarów położenia jednoznacznie identyfikowalnych punktów, odpowiednio rozmieszczonych na obiekcie i trwale z nim związanych. Punkty te zwane są reperami. Zmiany położenia reperów informują o osiadaniach, przechyłach oraz zmianach kształtu konstrukcji. Znajomość ich wartości, rejestrowanych w określonych interwałach czasu, pozwala specjalistom znającym specyfikę danej budowli, na określenie czy zaobserwowane ruchy są dopuszczalne, czy też świadczą o zachodzącym procesie destrukcji. Jest to niezwykle istotna informacja, konieczna do bezpiecznej eksploatacji każdej budowli, która pozwala podjąć działania związane z wykluczeniem czynników powodujących zmiany.

Geodezyjne pomiary przemieszczeń – dowiedz się więcej

Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich mają duże znaczenie w monitorowaniu i utrzymaniu bezpiecznej eksploatacji różnego rodzaju konstrukcji. Metody geodezyjne stanowią skuteczne narzędzie w procesie interpretacji inżynierskiej, umożliwiające precyzyjne określenie zmian geometrii i położenia obiektów w czasie.

Czujniki pojemnościowe wykorzystywane w geodezji są szeroko stosowane do pomiarów przemieszczeń. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest rejestrowanie najmniejszych zmian w położeniu punktów kontrolnych na obiekcie. Sygnał wyjściowy czujnika pojemnościowego jest wprost proporcjonalny do przemieszczenia, co pozwala na dokładne monitorowanie deformacji i przemieszczeń.

Pomiary odkształceń powierzchni drugiego stopnia są szczególnie istotne przy konstrukcjach takich jak chłodnie kominowe, kominy czy zbiorniki na wodę, gaz czy mazut. Poprzez regularne pomiary możliwe jest monitorowanie ewentualnych zmian kształtu i deformacji tych obiektów, co pozwala na wcześniejsze wykrycie potencjalnych zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań naprawczych.

Geodezyjne pomiary przemieszczeń znajdują szerokie zastosowanie również w monitoringu ruchów urządzeń. W przypadku rurociągów parowych, turbin czy zbiorników, zmiany temperatury, ciśnienia lub obciążenia mechanicznego mogą powodować przemieszczenia, które należy monitorować w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji.
Pomiary pionowości i prostoliniowości są również istotne dla wielu obiektów, takich jak maszty, budynki wielopiętrowe, kominy przemysłowe czy jezdnie podsuwnicowe. Regularne pomiary pozwalają kontrolować ewentualne odchylenia od normy i podjąć odpowiednie działania korygujące.

Metody geodezyjne, dzięki swojej precyzji i nieinwazyjności, umożliwiają monitorowanie przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich w czasie rzeczywistym. Jest to niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania odpowiednich parametrów konstrukcji. Dzięki tym pomiarom można szybko reagować na ewentualne problemy i podejmować niezbędne działania naprawcze, co przyczynia się do długotrwałej i niezawodnej eksploata.