Pomiary batymetryczne

Wykonujemy dokładne pomiary ukształtowania dna zbiorników wodnych oraz cieków wodnych

Proces pomiarowy jest całkowicie zautomatyzowany. Wykorzystujemy zaprojektowaną do tego celu łódź pomiarową, pracującą w trybie autonomicznym, w oparciu o technologię RTK GPS.

Możliwości pomiarowe łodzi są następujące:

  • zakres pomiaru głębokości 0.5 – 100 [m],
  • częstotliwość pracy echosondy 200 kHz,
  • odchylenie położenia łodzi od zadanego kursu wzdłuż linii prostej <0.3 [m],
  • dokładność pozyskanych współrzędnych XYZ zgodna z techniką RTK GPS,
  • częstotliwość wykonywanych pomiarów XYZ jest stała i wynosi 5/sekundę,
  • prędkość łodzi jest regulowana w zależności od wymagań.

Pomiary batymetryczne wykonuje się, by poznać kształt dna zbiorników i cieków wodnych (m.in. rzeki, sztuczne zbiorniki wodne, jeziora). Cele pomiarów mogą być bardzo różne. W celach przykładowych można tu wymienić sporządzanie map batymetrycznych dna akwenów wodnych na potrzeby żeglugi, kontrola żeglowności kanałów i portów, określanie stopnia załadowania zbiorników retencyjnych i osadowych, wyznaczanie dostępnej ilości wody w zbiornikach, lokalizowanie obiektów leżących na dnie itp. Mapy batymetryczne to specjalistyczne mapy przedstawiające ukształtowanie dna zbiorników i akwenów wodnych, takich jak jeziora, rzeki czy morza. Mapa batymetryczna jest tworzona przy użyciu echosondy i urządzenia GPS. Echosonda emituje fale dźwiękowe, które odbijają się od dna i wracają do czujnika, gdzie są przetwarzane na sygnał elektryczny. Następnie sygnał ten jest przekształcany na dane cyfrowe przez specjalne oprogramowanie. Dzięki połączeniu tych danych z informacjami o położeniu GPS, możliwe jest dokładne odwzorowanie głębokości i ukształtowania dna na mapie batymetrycznej.

Dno obszaru pokrytego wodą jest z natury trudno dostępne, a co za tym idzie, trudno odwzorować jego ukształtowanie. W chwili obecnej do wykonywania pomiarów stosuje się jednostki pływające wyposażone w echosondę rejestrującą głębokość oraz odbiornik GPS wyznaczający precyzyjną pozycję jednostki. Odpowiednie oprogramowanie gwarantuje jednoczesne wykonywanie pomiaru przez echosondę oraz odbiornik GPS. Umożliwia to gromadzenie współrzędnych XYZ punktów reprezentujących dno zbiornika.

Bardzo obiecującym narzędziem, które coraz częściej jest wykorzystywane w pomiarach batymetrycznych, są niewielkie łódki sterowane droga radiową. Jednostki te, podobnie jak ich pełnowymiarowe odpowiedniki, są wyposażone w echosondę i GPS. Mogą pływać w trybie manualnym, sterowane przez operatora lub w trybie autonomicznym, według zaprogramowanej trasy. Ich zaletami są niewielkie zanurzenie, rozmiary oraz zwrotność. To umożliwia im operowanie na akwenach niedostępnych dla jednostek większych.

Istotna jest też kwestia bezpieczeństwa, gdyż jako jednostki bezzałogowe eliminują narażenie człowieka na potencjalne zagrożenia związane z pomiarami głębokości cieków i na akwenach wodnych.

Efektem pomiarów batymetrycznych jest trójwymiarowy, metryczny model dna akwenu wodnego, który można udostępniać w postaci map warstwicowych lub modeli numerycznych, w celu prowadzenia dalszych opracowań.

Podstawą do pozyskania…

…poprawnych danych pomiarowych opisujących kształt dna zbiornika wodnego jest prawidłowo zaprojektowana trasa łodzi, uwzględniająca występujące na mierzonym akwenie uwarunkowania (możliwy zakres pomiaru, zarośla, przeszkody naturalne i sztuczne, minimalną głębokość), jak również wymagania dokładnościowe (zagęszczenie linii pomiarowych).

Zaprojektowana trasa jest wczytywana do pamięci łodzi.

roboczy.dgn
Dzięki zaawansowanemu algorytmowi sterowania

Łódź bardzo precyzyjnie realizuje zadaną trasę, rejestrując dane pomiarowe z bardzo dużą częstotliwością – 5/s.

W razie konieczności

  • w pobliżu linii brzegowej,
  • zarośli,
  • przeszkód
  • i budowli wodnych.

Łódź sterowana jest manualnie za pomocą systemu telemetrycznego.

Wyniki pomiaru batymetrycznego

Z

ostają poddane wstępnej obróbce analitycznej, mającej na celu wyeliminowanie niepoprawnych wartości oraz szumów. Ostatecznie przefiltrowane dane zostają zredukowane do ilości gwarantującej wykonanie opracowania z założoną dokładnością.

Efektem wykonanych pomiarów i obliczeń jest wygenerowany Numeryczny Model Dna. NMD jest podstawą do sporządzenia finalnego opracowania, zgodnego z wymaganiami Zamawiającego. Mogą nim być plany warstwicowe, przekroje, obliczenia kubaturowe, analizy i prace projektowe.

Pomiary batymetryczne…

…są często cennym uzupełnieniem pomiarów fotogrametrycznych, na przykład na terenach kopalń odkrywkowych (piasku, żwiru itp.) Połączenie tych technologii pomiarowych pozwala na pozyskanie kompletnego modelu ukształtowania terenu

– również pod wodą.