Geodezyjne pomiary przemieszczeń
i odkształceń obiektów inżynierskich

00

Cykliczne pomiary deformacji terenu, osiadań budowli, ruchów wałów zbiorników wodnych składowisk popiołu, skarp

  • Pomiary odkształceń powierzchni II’go stopnia (chłodnie kominowe, kominy, zbiorniki na wodę, gaz, mazut itp.)
  • Pomiary ruchów urządzeń (rurociągi parowe, turbiny, zbiorniki) wywołanych temperaturą, ciśnieniem, obciążeniem mechanicznym.
  • Pomiary pionowości (maszty, budynki wielopiętrowe, kominy przemysłowe).
  • Pomiary prostoliniowości (jezdnie podsuwnicowe, torowiska, ciągi technologiczne).

Geodezyjne pomiary przemieszczeń

Wszystkie budowle wzniesione przez człowieka ulegają procesom zmiany swojej geometrii oraz położenia względem otoczenia. Drapacze chmur osiadają i odchylają się od pionu pod wpływem wiatru i promieni słońca, przęsła mostów uginają się i przesuwają, rurociągi przemieszczają się pod wpływem zmian temperatury mediów, które transportują. Niezależnie od tego, czy zmiany te zostały przewidziane i uwzględnione w procesie projektowym, czy też następują w sposób spontaniczny i nieprzewidziany, należy je monitorować, aby zapewnić bezpieczną eksploatację i z wyprzedzeniem wykryć nadchodzące niebezpieczeństwo. W tym celu z pomocą przychodzą okresowe pomiary przemieszczeń.

Co oferują metody geodezyjne?

Jednymi z najczęściej wykorzystywanych metod monitoringu budowli są geodezyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń. Metody geodezyjne umożliwiają rejestrowanie zmian geometrii dużych obiektów z dokładnością dziesiątych części milimetra. Najczęściej pomiar przemieszczeń realizowany jest poprzez wykonywanie cyklicznych pomiarów położenia jednoznacznie identyfikowalnych punktów, odpowiednio rozmieszczonych na obiekcie i trwale z nim związanych. Punkty te zwane są reperami. Zmiany położenia reperów informują o osiadaniach, przechyłach oraz zmianach kształtu konstrukcji. Znajomość ich wartości, rejestrowanych w określonych interwałach czasu, pozwala specjalistom znającym specyfikę danej budowli, na określenie czy zaobserwowane ruchy są dopuszczalne, czy też świadczą o zachodzącym procesie destrukcji. Jest to niezwykle istotna informacja, konieczna do bezpiecznej eksploatacji każdej budowli, która pozwala podjąć działania związane z wykluczeniem czynników powodujących zmiany.