Numeryczne modele terenu
i pomiary objętości

1. Pomiary i obliczenia mające na celu wyznaczenie masy zapasów paliw (węgiel, biomasa), materiałów sypkich, kruszyw, mas ziemnych itp.
  • pomiary objętości metodą tachimetryczną lub fotogrametryczną (lotnicza lub z masztu)
  • pomiary gęstości (objętościowej lub nasypowej) metodą skrzyniową lub odwiertów

2. Pomiary batymetryczne zbiorników wodnych z wyznaczeniem stopnia ich zalądowania.
3. Pomiar rzeźby terenu, w celu stworzenia jego numerycznego modelu oraz wnoszenie projektowanego ukształtowania terenu w model istniejący.

Pomiar rzeźby terenu – numeryczne modele terenu i pomiar objętości mas ziemnych

Rosnące zapotrzebowanie na numeryczne modele terenu jest generowane przez rozwój nowoczesnych technik projektowania infrastruktury inżynieryjnej. Projektowany obiekt, oprócz wymogu jak najlepszego spełniania swojej funkcji, powinien być harmonijnie wkomponowany w otaczającą go przestrzeń. Aby móc sprostać tym wymogom, projektant powinien mieć do dyspozycji wierny obraz fragmentu powierzchni Ziemi, na którym obiekt ten umieści. Obrazy takie to w pełni trójwymiarowe, numeryczne modele terenu, będące elektronicznym zbiorem danych o ukształtowaniu terenu, lokalizacji elementów istniejącej infrastruktury, pokryciu szatą roślinną itp. Dzięki pełnej metryczności takiego modelu można, przy użyciu dedykowanego oprogramowania, wykonać na nim pomiar objętości mas ziemnych, określić odległości do istniejących obiektów, wyznaczyć powierzchnie, wygenerować przekroje. Model powstaje w wyniku przetworzenia do postaci cyfrowej, danych pomiarowych, pozyskanych rozmaitymi metodami, na przykład fotogrametryczną, skaningu laserowego lub geodezyjną (tachimetria, GPS RTK).

Pomiar objętości kruszyw – pomiar objętości węgla

Innym, ważnym polem, na którym powszechnie wykorzystuje się numeryczne modele terenu, jest pomiar objętości węgla, pomiar objętości kruszyw, rud, popiołów, humusu i innych surowców sypkich, wykonywane dla firm posiadających magazyny w postaci hałd i pryzm lub prowadzących działalność wydobywczą. Modele te wiernie odzwierciedlają kształt składowanych surowców i służą do wykonania obliczeń ich objętości. Pomiar objętości węgla, czy też pomiar objętości kruszyw pozwala na ustalenie stanów magazynowych lub określenie postępów w wydobyciu. W przypadku tych zastosowań, szczególnie ważna jest szybkość wykonania pomiaru i wysoka precyzja odwzorowania rzeźby terenu. Najszybciej rozwijającą się na tym rynku technologią pozyskiwania danych jest fotogrametria, realizowana z pokładów dronów. Zapewnia ona bardzo szybki proces pomiarowy, niezakłócający procesów produkcyjnych. Optymalizuje ona proces w aspekcie, ekonomicznym i zwiększa bezpieczeństwo podczas pomiarów.