Numeryczne modele terenu

i pomiary objętości

1. Pomiary i obliczenia mające na celu wyznaczenie masy zapasów paliw (węgiel, biomasa), materiałów sypkich, kruszyw, mas ziemnych itp.
  • pomiary objętości metodą tachimetryczną lub fotogrametryczną (lotnicza lub z masztu)
  • pomiary gęstości (objętościowej lub nasypowej) metodą skrzyniową lub odwiertów

2. Pomiary batymetryczne zbiorników wodnych z wyznaczeniem stopnia ich zalądowania.
3. Pomiary rzeźby terenu, w celu stworzenia jego numerycznego modelu oraz wnoszenie projektowanego ukształtowania terenu w model istniejący.