Pomiary batymetryczne

Wykonujemy dokładne pomiary

Ukształtowania dna zbiorników wodnych oraz cieków wodnych. Proces pomiarowy jest całkowicie zautomatyzowany. Wykorzystujemy zaprojektowaną do tego celu łodź pomiarową, pracującą w trybie autonomicznym, w oparciu o technologię RTK GPS.

Możliwości pomiarowe łodzi są następujące:

  • zakres pomiaru głębokości 0.5 – 100 [m],
  • częstotliwość pracy echosondy 200 kHz,
  • odchylenie położenia łodzi od zadanego kursu wzdłuż lini prostej <0.3 [m],
  • dokładność pozyskanych współrzędnych XYZ zgodna z techniką RTK GPS,
  • częstotliwość wykonywanych pomiarów XYZ jest stała i wynosi 5/sekundę,
  • prędkość łodzi jest regulowana w zależności od wymagań.

Podstawą do pozyskania…

…poprawnych danych pomiarowych opisujących kształt dna zbiornika wodnego jest prawidłowo zaprojektowana trasa łodzi, uwzględniająca występujące na mierzonym akwenie uwarunkowania (możliwy zakres pomiaru, zarośla, przeszkody naturalne i sztuczne, minimalną głębokość), jak również wymagania dokładnościowe (zagęszczenie linii pomiarowych).

Zaprojektowana trasa jest wczytywana do pamięci łodzi.

roboczy.dgn
Dzięki zaawansowanemu algorytmowi sterowania

Łódź bardzo precyzyjnie realizuje zadaną trasę, rejestrując dane pomiarowe z bardzo dużą częstotliwością – 5/s.

W razie konieczności

  • w pobliżu linii brzegowej,
  • zarośli,
  • przeszkód
  • i budowli wodnych.

Łódź sterowana jest manualnie za pomocą systemu telemetrycznego.

Wyniki pomiaru batymetrycznego

Z

ostają poddane wstępnej obróbce analitycznej, mającej na celu wyeliminowanie niepoprawnych wartości oraz szumów. Ostatecznie przefiltrowane dane zostają zredukowane do ilości gwarantującej wykonanie opracowania z założoną dokładnością.

Efektem wykonanych pomiarów i obliczeń jest wygenerowany Numeryczny Model Dna. NMD jest podstawą do sporządzenia finalnego opracowania, zgodnego z wymaganiami Zamawiającego. Mogą nim być plany warstwicowe, przekroje, obliczenia kubaturowe, analizy i prace projektowe.

Pomiary batymetryczne…

…są często cennym uzupełnieniem pomiarów fotogrametrycznych, na przykład na terenach kopalń odkrywkowych (piasku, żwiru itp.) Połączenie tych technologii pomiarowych pozwala na pozyskanie kompletnego modelu ukształtowania terenu

– również pod wodą.